Tag Archives: панели

ТЕ Мариово – исплатлив проект и зошто не?

ЕЛЕМ како државна компанија е столбот на енергетскиот производствен сектор и како таков има директно влијание врз развојот на истиот. ЕЛЕМ произведува 96% од вкупното домашно производство. Од термоелектраните со инсталиран капацитет од 825 МW произведува 5.000 GW/h електрична енергија годишно, додека од хидроелектраните со инсталиран капацитет од 538 MW, произведува 1.200 GW/h годишно електрична енергија. Само рударско-енергетските комбинати Битола и Осломеј даваат околу 80 отсто,  додека хидроелектраните на АД ЕЛЕМ произведуваат околу 16 отсто од вкупната електрична енергија од домашните капацитети.

Бидејќи ЕЛЕМ мора да го следи трендот на побарувањето од електрична енергија, мора да обезбеди нови  капацитети за производство на енергија. Дел од активностите кои ги работи се одвиваат во добра насока инвестирајќи во ветерна енергија како одлична опција на обновливи извори на енергија. Continue reading ТЕ Мариово – исплатлив проект и зошто не?

Енергија од соларни панели монтирани хоризонтално или вертикално

Многупати се спомнува за соларните панели и нивната поставеност (агол и ориентација со цел да се добие максимален ефект при производството на електрична енергија. Често пати инсталацијата на соларни панели на оптимална агола не е можна или е непрактична. Ова најчесто се однесува на покривите кои неретко не одговараат на ориентацијата Југ-Север, а наклонот на покривот е далеку од идеален. Доаѓаме и до екстремни ситуации кога единствено е можна хоризонтална или вертикална изведба и во тој момент се прашуваме колку помалку енергија ќе добиете од панели кога тие се инсталирани на тој начин!
Многу од луѓето кои го пробале овој начин на поставување велат дека “овие инсталации функционираат многу добро”. Сепак, ова не не убеди доволно и решивме да прочепкаме низ интернет и да провериме дали има некој релевантен податок за хоризонтални или вертикални инсталации. Continue reading Енергија од соларни панели монтирани хоризонтално или вертикално